كاركنان

دانشجويان محترم جهت تماس با گروه حسابداري ومديريت مي توانند با شماره هاي ذيل ارتباط برقرار نمايند.

6613449-6613469

6613392-6613351

نام قسمت

اساتيد

شماره داخلي

مدير گروه حسابداري

آقاي زاهدي

146

مدير گروه مديريت

آقاي عرفانيان

141

مدير گروه ارشدحسابداري

آقاي دكتر مرادي

144

كارشناسان گروه حسابداري ومديريت

آقاي احمدزاده(حسابداري)- آقاي كريمي(مديريت)

145

 

Finland Sevastopol joomla