معرفى رشته

دانشجويان محترم كارشناسي ارشد حسابداري مي توانند جهت دانلود فرمهاي پروپزال وجلسه دفاعيه به  صفحه اصلي سايت قسمت فرمها ودانلودها مراجعه نمايتد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه بررسي پروپزال دانشجويان ارشد حسابداري


روز :  چهارشنبه

تاريخ جلسه : 91/12/23

ساعت : 15

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دفاعيه ارشد

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر موسوي


استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر كريمي


نگارنده :

خانم سالاري

ساعت:  19


تاریخ   1391/12/27      محل دفاع:  آمفي تاتر مجتمع علوم انساني

------------------------------------------

 

جلسه دفاعيه ارشد

 

استاد راهنما :

 

جناب آقاي دكترقديري

 


 

استاد مشاور :

 

جناب آقاي دكترخديوي

 


 

نگارنده :

 

مسعود موقر

 

ساعت:  12

 


تاریخ   1391/12/24      محل دفاع:  سمعي 4 مجتمع علوم انساني


 


Finland Sevastopol joomla