ليست دروس ارائه شده رشته حسابداري درترم دوم 92-91

دانشجويان محترم قبل از قطعي كردن دروس انتخابي خود ، مجددا روز وساعات كلاسها را با دروس موجود در سايت دانشگاه چك كنيد .

 ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارداني پيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارداني ناپيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي پيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري را   دانلود نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست كدهاي درس رساله دانشجويان ارشد حسابداري را   دانلود   نمائيد.

ليست كدهاي دروس عمومي دانشكده حسابداري ومديريت را   دانلود   نمائيد.

كد  18333:    كدكاراموزي دانشجويان كارداني پيوسته حسابداري (ترم دوم 92-91)

كد   18334: كدكاراموزي دانشجويان كارشناسي  ناپيوسته حسابداري(ترم دوم 92-91)


Finland Sevastopol joomla