ليست دروس دانشجويان جديد الورودبهمن 91 كارشناسي ناپيوسته حسابداري

ضمن عرض خير مقدم و خوش آمدگويي به دانشجويان محترم جديد الورود حسابداري به اطلاع مي رساند شما دانشجويان عزيز ميتوانيد چارت درسي (آرايش ترمي) و ليست دروس خود رااز طريق سايت گروه دريافت نمايند.

آرايش ترمي دانشجويان جديد الورود كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم اول دانشجويان جديد الورودكارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري را   دانلود  نمائيد.

Finland Sevastopol joomla