ليست دروس ارائه شده رشته حسابداري درترم دوم 92-91

دانشجويان محترم قبل از قطعي كردن دروس انتخابي خود ، مجددا روز وساعات كلاسها را با دروس موجود در سايت دانشگاه چك كنيد .

 ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارداني پيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارداني ناپيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي پيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست دروس ترم دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري را   دانلود نمائيد.

ليست دروس ترم  دوم 92-91 دانشجويان كارشناسي ارشد حسابداري  را   دانلود   نمائيد.

ليست كدهاي درس رساله دانشجويان ارشد حسابداري را   دانلود   نمائيد.

ليست كدهاي دروس عمومي دانشكده حسابداري ومديريت را   دانلود   نمائيد.

كد  18333:    كدكاراموزي دانشجويان كارداني پيوسته حسابداري (ترم دوم 92-91)

كد   18334: كدكاراموزي دانشجويان كارشناسي  ناپيوسته حسابداري(ترم دوم 92-91)


برنامه زمان بندي حذف واضافه دوم 92- 91

 

برنامه زمانبندي حذف  واضافه

كارداني وكارشناسي پيوسته و كارشناسي وارشد حسابداري

نيمسال دوم 92-91

روز

تاريخ

ورودي

شنبه

91/12/5

ورودي هاي 86 وماقبل

 

يكشنبه

91/12/6

 

ورودي هاي 87

دوشنبه

91/12/7

 

ورودي هاي88

سه شنبه

91/12/8

 

ورودي هاي89

چهارشنبه

 

91/12/9

ورودي هاي90

پنجشنبه

91/12/10

ورودي هاي91

 

جمعه

91/12/11

تمام ورودي هاي

 

شنبه

91/12/12

تمام ورودي هاي

 

يكشنبه

13/12/13

 

تمام ورودي هاي

 

قابل توجه :ساعت شروع انتخاب واحد طبق روزهاي تعيين شده درجدول فوق از ساعت 15 براي دانشكده حسابداري ومديريت ميباشد. 

برنامه زمانبندي حذف  واضافه كارشناسي ناپيوسته حسابداري

 

نيمسال دوم 92-91

 

روز

تاريخ

ورودي

شنبه

91/12/5

ورودي هاي 87 وماقبل

 

يكشنبه

91/12/6

 

ورودي هاي 88

دوشنبه

91/12/7

 

ورودي هاي89

سه شنبه

91/12/8

 

ورودي هاي90

چهارشنبه

 

91/12/9

ورودي هاي91

پنجشنبه

91/12/10

------------

 

جمعه

91/12/11

تمام ورودي هاي

 

شنبه

91/12/12

تمام ورودي هاي

 

يكشنبه

13/12/13

 

تمام ورودي هاي


 

Finland Sevastopol joomla